Københavns Kommunes logo

Grundkurser for netværksfamilier, døgnpleje- og aflastningsfamilier

Vi arrangerer grundkurser for netværksplejefamilier, døgnpleje- og aflastningsfamilier.
Billede
Familieplejen Københavns grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt, Liselotte Reiter og Göksel Balsizan
Vores grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt, Liselotte Reiter og Göksel Balsizan

Familieplejen Københavns grundkurser henvender sig udelukkende til netværksfamilier og godkendte pleje- og aflastningsfamilier. Vores grundkurser har tidligere været forbeholdt plejefamilier med bopæl i Københavns Kommune, men på baggrund af forespørgsler fra andre kommuner, har vi valgt at udbyde ledige pladser på kurserne mere bredt.

Grundkurset er gratis for den enkelte pleje- eller aflastningsfamilie, da det er bopælskommunen, der står for tilmeldingen og betaler for kurset.

Grundkurser i 2022 - datoer

Kurserne foregår på lørdage og varer fire dage for døgnplejefamilier og for aflastningsfamilier.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og tilbagemeldinger i plenum.

Grundkursus for døgnplejefamilier

Målgruppe: Netværksdøgnplejefamilier og døgnplejefamilier

Datoer i 2022, forår: Fire lørdage: 29/1, 5/3, 26/3 og 30/4 fra kl. 9-15.30.

Datoer i 2022, efterår: Fire lørdage: 3/9, 17/9, 8/10 og 5/11 fra kl. 9-15.30.

Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Grundkursus for aflastningsfamilier

Målgruppe: Netværksaflastningsfamilier og § 84 aflastere

Datoer i 2022, forår: Fire lørdage: 29/1, 5/3, 26/3 og 30/4 fra kl. 9-15.30.

Datoer i 2022, efterår: Fire lørdage: 3/9, 24/9, 8/10 og 5/11 fra kl. 9-15.30.

Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Kursusindhold

På vores grundkurser er der en række forskellige temaer, vi kommer omkring. Det er de samme temaer, der indgår i grundkurserne for døgnpleje- og aflastningsfamilier, men der er forskel på, hvor meget vi går i dybden med de forskellige emner.

Grundkurserne kommer omkring følgende temaer:

Plejebarnets udvikling og opdragelse

 • Plejefamiliens omsorg for og opdragelse af børn
 • Forståelse for børn med særlige behov
 • Levevilkårenes betydning for barnets udvikling
 • Konsekvenser af utilstrækkelig omsorg
 • Typiske reaktioner fra omsorgssvigtede børn
 • Plejefamiliens opgave med omsorgssvigtede børn
 • Hvordan kan plejefamilien støtte barnets skolegang (kun på kurset for døgnplejefamilier)

Tilknytningsrelationers betydning for plejebørns psykiske udvikling

 • Hvad er tilknytningsrelationer?
 • Forskellige typer af tilknytningsmønstre
 • Hvorfor er tilknytningsrelationer vigtige for anbragte børn og unges psykiske udvikling?

Etablering af et godt samarbejde

 • Dilemmaer ved at vokse op i en plejefamilie Hvordan støttes plejefamilien bedst?
 • Hvordan opnås et godt samarbejde med barnets biologiske familie, de sociale myndigheder og andre professionelle?
 • Hvordan håndteres konflikter og hvordan kan man forhindre at de opstår?

Lovgivning

Plejefamilien skal have kendskab til de lovmæssige rammer for plejefamiliefunktionen herunder:

 • Servicelovens bestemmelser i forbindelse med en børnesag
 • Forvaltningslovens regler om tavshedspligt og underretningspligt.

Børn og digitale medier (kun på kurset for døgnplejefamilier)

 • Netadfærd – hvordan beskyttes børn og unge i den digitale verden
 • De digitale mediers betydning for børn og unges sociale liv
 • Spil og sociale netværk – spiltyper, aldersgrænser, sikker chat
 • Hvem har ansvaret i forhold til ytringsfrihed og ophavsret?

Kursusteamet

Gitte Blachfeldt, kursuskoordinator, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Gitte er uddannet socialformidler, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Göksel Balsizan, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Göksel er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Lise Lotte Reiter, kursusleder og underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Lise Lotte er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Underviserne

Christine Vinum, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt. I undervisningen fokuseres på kontakten og omsorgens betydning for den mentale og følelsesmæssige udvikling hos barnet og for barnets evner til senere i livet at indgå i sunde og trygge relationer med andre.

Mette Sørensen, familiebehandler, supervisor og underviser. Ansat i Rødovre Kommune, Børnefamilieafdelingen, Familiehuset. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt, samt etablering af godt samarbejde mellem pleje- og aflastningsfamilie, forældre, sociale myndigheder og øvrige professionelle.

Michel Gorju, familie- og psykoterapeut. Underviser i omssorgssvigt. Specialområde er børn og unge med relation- og tilknytningsproblematikker/forstyrrelser. Er tilknyttet Ankestyrelsens rådgivningsenhed for forældre med adopterede børn. Flere års erfaring med undervisning på adoptionsforberedende kurser, skoler og døgninstitutioner. Har også undervist plejefamilier og personale på børnehjem i Afrika.

Lise Koch, aafdelingsleder for børneindsatsgruppe i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj-Husum-Vanløse. Leder for myndighedssagsbehandlere, netværkskonsulenter og sikkerhedsplansgruppe.  Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med børnene, deres forældre og deres netværk.

Karin Petersen, afdelingsleder for undersøgelsesteamet og rådgivning i Borgercenter Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave. Desuden tilknyttet Den Sociale Døgnvagt.

Lovgrundlag og formål

De lovpligtige grundkurser til plejefamilier skal sikre, at alle plejefamilier har en god basisviden om støtte til udsatte børn og unge.

Alle nye pleje-, netværks- og aflastningsfamilier skal ifølge Lov om Social Service (§ 66a, stk. 3) gennemføre et grundkursus for at blive godkendt som plejefamilie. Det gælder, uanset om familien skal have en generel godkendelse, godkendes til et konkret barn eller som netværksfamilie.

Oprindeligt havde den enkelte kommune ansvaret for alle grundkurser, men fra 2014 er det de regionale socialtilsyn, som står for grunduddannelsen af de generelt godkendte pleje- og aflastningsfamilier, mens kommunerne selv tilrettelægger grundkurser for netværksfamilier og konkret godkendte plejefamilier.

Kravet om, at alle plejefamilier skal gennemføre et grundkursus, blev indført med anbringelsesreformen i 2006 (§ 49). Reformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at hjælpe anbragte børn og unge, og alle pleje- og aflastningsfamilier skal i dag gennemføre et grundkursus, hvor de får viden om, hvordan de bedst støtter børn og unge med særlige behov, før de kan få et barn i pleje.

Grundkurset skal udvikle seks grundlæggende kompetencer:

 1. At kunne opdrage og give omsorg til et barn
   
 2. At kunne etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
   
 3. At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
   
 4. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement
   
 5. At kunne være en aktiv deltager i samarbejdet med de professionelle omkring barnet
   
 6. At kunne se og anerkende barnet som det individ det er med den baggrund, det har.

Et grundkursus for døgnplejefamilier løber over fire dage, mens kurser for aflastningsfamilier varer tre dage.

Det konkrete indhold tilrettelægges af udbyderen, dvs. den enkelte kommune eller socialtilsyn.

Kontakt

Gitte Blachfeldt, Familieplejekonsulent