Grundkurser for netværksplejefamilier til døgnpleje og støtteophold

Vi arrangerer grundkurser for netværksplejefamilier til døgnpleje og støtteophold
Billede
Familieplejen Københavns grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt og Göksel Balsizan
Vores grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt og Göksel Balsizan

Familieplejen Københavns grundkurser henvender sig udelukkende til netværksplejefamilier til døgnpleje og støtteophold. Vores grundkurser har tidligere været forbeholdt netværksplejefamilier med bopæl i Københavns Kommune, men på baggrund af forespørgsler fra andre kommuner, har vi valgt at udbyde ledige pladser på kurserne mere bredt.

Grundkurset er gratis for den enkelte netværksplejefamilie, da det er bopælskommunen, der står for tilmeldingen og betaler for kurset.

Grundkurser i 2023/24 - datoer

Kurserne foregår på lørdage og varer fire dage for netværksplejefamilier til døgnpleje og for netværksplejefamilier til støtteophold.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og tilbagemeldinger i plenum.

Grundkursus for netværksplejefamilier til døgnpleje

Målgruppe: Netværksdøgnplejefamilier til døgnpleje

Datoer i 2024, forår

 • 27/1: Jura og forløbet i en børnesag i praksis
 • 2/3: Omsorgssvigt, tilknytning og mentalisering
 • 23/3: Samarbejde og familiedynamik
 • 6/4: Skolegang og medier

Datoer i 2024, efterår

 • 14/9: Jura og forløbet i en børnesag i praksis
 • 5/10: Omsorgssvigt, tilknytning og mentalisering
 • 26/10: Samarbejde og familiedynamik
 • 9/11: Skolegang og medier

Tid: Kurserne er på lørdage fra kl. 9-15.30.

Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Grundkursus for netværksplejefamilier til støtteophold

Målgruppe: Netværksplejefamilier til støtteophold og § 90-godkendte

Datoer i 2024, forår

 • 27/1: Jura og forløbet i en børnesag i praksis
 • 2/3: Omsorgssvigt, tilknytning og mentalisering
 • 23/3: Skolegang og medier
 • 6/4: Samarbejde og familiedynamik

Datoer i 2024, efterår

 • 21/9: Jura og forløbet i en børnesag i praksis
 • 5/10: Omsorgssvigt, tilknytning og mentalisering
 • 12/10: Samarbejde og familiedynamik
 • 9/11: Skolegang og medier

Tid: Kurserne er på lørdage fra kl. 9-15.30.

Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Kursusindhold

På vores grundkurser er der en række forskellige temaer, vi kommer omkring. Det er de samme temaer, der indgår i grundkurserne for netværksplejefamilier til døgnpleje og til støtteophold, men der er forskel på, hvor meget vi går i dybden med de forskellige emner.

Grundkurserne kommer omkring følgende temaer:

Barnets udvikling og opdragelse

 • Netværksplejefamiliens omsorg for og opdragelse af børn
 • Forståelse for børn med særlige behov
 • Levevilkårenes betydning for barnets udvikling
 • Konsekvenser af utilstrækkelig omsorg
 • Typiske reaktioner fra omsorgssvigtede børn
 • Netværksplejefamiliens opgave med omsorgssvigtede børn
 • Hvordan kan netværksplejefamilien støtte barnets skolegang (kun på kurset for netværksplejefamilier til døgnpleje)

Tilknytningsrelationers betydning for børns psykiske udvikling

 • Hvad er tilknytningsrelationer?
 • Forskellige typer af tilknytningsmønstre
 • Hvorfor er tilknytningsrelationer vigtige for anbragte børn og unges psykiske udvikling?

Etablering af et godt samarbejde

 • Dilemmaer ved at vokse op i en netværksplejefamilie. Hvordan støttes netværksplejefamilien bedst?
 • Hvordan opnås et godt samarbejde med barnets biologiske familie, de sociale myndigheder og andre professionelle?
 • Hvordan håndteres konflikter, og hvordan kan man forhindre at de opstår?

Lovgivning

Netværksplejefamilien skal have kendskab til de lovmæssige rammer for netværksplejefamiliefunktionen herunder:

 • Bestemmelserne i Barnets Lov i forbindelse med en børnesag
 • Forvaltningslovens regler om tavshedspligt og underretningspligt.

Børn og digitale medier

 • Netadfærd – hvordan beskyttes børn og unge i den digitale verden
 • De digitale mediers betydning for børn og unges sociale liv
 • Spil og sociale netværk – spiltyper, aldersgrænser, sikker chat
 • Hvem har ansvaret i forhold til ytringsfrihed og ophavsret?

Kursusteamet

Gitte Blachfeldt, kursuskoordinator, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Gitte er uddannet socialformidler, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Andre kommuner, som er interesseret i at få deres netværksplejefamilier på grundkursus hos Familieplejen København, kan tage kontakt til Gitte på e-mail: fj20@kk.dk eller tlf. 26106040.

Göksel Balsizan, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Göksel er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Underviserne

Christine Vinum, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt. I undervisningen fokuseres på kontakten og omsorgens betydning for den mentale og følelsesmæssige udvikling hos barnet og for barnets evner til senere i livet at indgå i sunde og trygge relationer med andre.

Mette Sørensen, familiebehandler, supervisor og underviser. Ansat i Rødovre Kommune, som socialarbejder med tilknytning til SSP-samarbejdet. Hun har erfaring med børn og unges adfærd på nettet, samt hvordan forældre kan tale med deres børn omkring netadfærd.

Michel Gorju, familie- og psykoterapeut. Underviser i omssorgssvigt. Specialområde er børn og unge med relation- og tilknytningsproblematikker/forstyrrelser. Er tilknyttet Ankestyrelsens rådgivningsenhed for forældre med adopterede børn. Flere års erfaring med undervisning på adoptionsforberedende kurser, skoler og døgninstitutioner. Har også undervist plejefamilier og personale på børnehjem i Afrika.

Lise Koch, afdelingsleder for børneindsatsgruppe i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj-Husum-Vanløse. Leder for myndighedssagsbehandlere, netværkskonsulenter og sikkerhedsplansgruppe.  Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med børnene, deres forældre og deres netværk.

Lisbeth Grundtvig, Børne- og ungerådgiver i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj siden 2006, uddannet socialformidler samt cand.mag. i engelsk og psykologi. Mange års erfaring med arbejdet i både netværksanbringelser og med plejefamilier. Under uddannelse til familiebehandler.

Lovgrundlag og formål

De lovpligtige grundkurser til netværksplejefamilier skal sikre, at alle netværksplejefamilier har en god basisviden om støtte til udsatte børn og unge.

Alle nye netværksplejefamilier til døgnpleje og støtteophold skal ifølge Barnets Lov (§ 58, stk. 2) gennemføre et grundkursus for at blive godkendt som netværksplejefamilie.

Oprindeligt havde den enkelte kommune ansvaret for alle grundkurser, men fra 2014 er det de regionale socialtilsyn, som står for grunduddannelsen af de generelt godkendte plejefamilier, mens kommunerne selv tilrettelægger grundkurser for netværksfamilier og § 90-godkendte.

Grundkurset skal udvikle seks grundlæggende kompetencer:

 1. At kunne opdrage og give omsorg til et barn
   
 2. At kunne etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
   
 3. At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
   
 4. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement
   
 5. At kunne være en aktiv deltager i samarbejdet med de professionelle omkring barnet
   
 6. At kunne se og anerkende barnet som det individ det er med den baggrund, det har.

Et grundkursus for netværksplejefamilier løber over fire dage.

Kontakt

Gitte Blachfeldt, Familieplejekonsulent