Tæt støttede opstartsforløb

Familieplejen København tilbyder intensiv støtte til plejefamilier i forbindelse med nyanbringelser.
Billede
Dreng med plejeforælder
Fotograf
Colourbox.com

Socialstyrelsens 'Tæt støttede opstartsforløb’ er et intensivt støtteforløb til plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje. Formålet med opstartsforløbet er at give jer som plejefamilie og barnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse.

Tæt støttede opstartsforløb bruges i Familieplejen København for alle nye anbringelser – uanset om det er første gang, familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn.

Undervisningsmoduler med fokus på praksis og handling

Opstartsforløbet er opbygget af forskellige undervisningsmoduler, der rummer temaer som eksempelvis 'den tryghedsfremmende plejefamilie', 'samarbejde med biologisk familie', 'dynamik i plejefamilien', 'overgrebsproblematikker' m.fl. Opstartsforløbet er udformet praksisnært og handlingsorienteret, således at den viden, I får, kan omsættes til praksis via redskaber og øvelser. Til opstartsforløbet er der knyttet temasupervisioner, e-læring og logbog for jer som plejeforældre.

Planlægning skal ske sammen med jeres familieplejekonsulent

Som plejefamilie skal I undervejs i et tæt støttet opstartsforløb deltage i følgende aktiviteter:

 • Formøde mellem jer og jeres familieplejekonsulent. Formødet bruges til, at I sammen planlægger jeres opstartsforløb ud fra jeres kendskab til plejebarnets behov og jeres forudsætninger som plejefamilie
 • Undervisning i de udvalgte moduler
 • Temasupervision(er), som er knyttet til et undervisningsmodul. I temasupervisionen kan I arbejde videre med problemstillinger, der har relevans til modulets indhold og jeres nye plejebarn. En temasupervision vil altid ligge i forlængelse af et undervisningsmodul, men I kan også tilvælge en ekstra temasupervision på et senere tidspunkt - det foregår sammen med jeres familieplejekonsulent
 • E-læring tilknyttet modulerne som understøttende læringselementer. Jeres familieplejekonsulent sørger for, at I får adgang til undervisningsmaterialerne
 • Logbogsøvelser tilknyttet undervisningen i de enkelte moduler samt øvelser, der kan anvendes forud for eller efter undervisningen

Oversigt over undervisningsmodulerne

Der er seks generelle undervisningsmoduler med fokus på temaer, som er relevante for de fleste plejefamilier, og ti temamoduler, der har fokus på specifikke temaer knyttet til alder, særlige problemstillinger med mere. Til hvert modul er der en logbog med øvelser samt materiale til at understøtte en temasupervision.

Alle undervisningsmoduler starter op kl. 10.00 i Svendborggade.

Generelle moduler har et omfang, der svarer til 2,5 timers undervisning, dialog, refleksion og øvelser.

Temamoduler har et omfang, der svarer til 2 timers undervisning, dialog, refleksion og øvelser.

Temasupervisionerne varer 1,5 time og lægger sig i forlængelse af det undervisningsmodul, I har valgt - det gælder både generelle moduler og temamoduler. I forbindelse med temasupervisionen er der indlagt en 1/2 times frokostpause i forløbet.

Nedenfor kan I læse om de generelle moduler og temamodulerne og se, hvilke datoer de bliver udbudt i Familieplejen København. På formødet med jeres familieplejekonsulent planlægger I sammen jeres opstartsforløb, og beslutter hvilke undervisningsmoduler der skal indgå. På det møde kan I også tilmelde jer undervisningsmodulerne på de datoer, som fremgår under teksten om det enkelte modul.

Generelle moduler

Vis alle

1) Den mentaliserende indstilling hos plejeforældre

Formålet med dette modul er at give jer:

 • Viden om, hvad mentalisering er, og hvorfor det er vigtigt i jeres plejeforældreskab
   
 • Indsigt i hvordan man kan bruge mentalisering i dagligdagen med jeres plejebarn
   
 • Redskaber til at fremme mentalisering hos jer selv og jeres familie i det daglige
   
 • Mulighed for at blive klar over, hvor jeres egne udfordringer med mentalisering kan ligge i forhold til jeres plejebarn

Datoer for afholdelse

28.5, 3.9 og 3.12 2024

2) Den tryghedsfremmende plejefamilie

Formålet med dette modul er at give jer:

 • Viden om, hvordan den tryghedsfremmende plejefamilie kan have afgørende positiv betydning for plejebarnets udvikling
   
 • Indsigt i tilknytningsprocessen til plejebarnet, herunder tilknytningsmønstre og affektsmitte (tilknytningsprocessen)
   
 • Redskaber til at fremme tryg tilknytning til plejebarnet

Datoer for afholdelse

14.5, 17.9 og 5.12 2024

3) Konfliktforståelse og kommunikation

Formålet med dette modul er at give jer:

 • En større forståelse for hvorfor og hvordan konflikter opstår og optrappes
   
 • Mere viden om kommunikation og hvilken rolle både kropssprog og det talte sprog spiller i forhold til konflikter
   
 • Redskaber til konstruktivt at håndtere dagligdagens konflikter med jeres plejebarn

Datoer for afholdelse

16.4 og 8.10 2024

4) Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk

I vil gennem introduktion til forskningsresultater og relevant lovgivning få viden om:

 • Hvad lovgivning giver af anvisninger om samarbejdet. Vi vil endvidere se på, hvad forskningen fortæller om samarbejdet mellem plejeforældre, barnets biologiske forældre og øvrige netværk
   
 • Hvordan det opleves at være forælder til et anbragt barn
   
 • Hvordan I kan bidrage til, at samarbejdet med forældre kan fungere bedst muligt
   
 • Hvilke redskaber, der kan benyttes ved samarbejdsvanskeligheder

Datoer for afholdelse

21.3 og 10.9 2024

5) Dynamik i plejefamilien

Når et barn anbringes i en plejefamilie, står barnet overfor at skulle tilpasse sig en anden families eksisterende miljø med dets iboende normer, holdninger og kulturelle forståelsesramme.

Formålet med dette modul er at sætte fokus på de dynamikker, værdier, sædvaner og normer, der er i jeres familie, for at give jer viden om og inspiration til, hvordan I bedst kan håndtere opståede problematikker, som følge af de nye balancer i jeres familie.

Der vil være et særligt fokus på, hvordan jeres ressourcer som plejefamilie kan styrkes i etableringen af anbringelsen.

Datoer for afholdelse

19.3 og 22.10 2024

6) Traumer og omsorgssvigt

Formålet med dette modul er, at I som plejeforældre kan:

 • Opnå en basal viden om omsorgssvigt og traumer. Herunder hvilke tegn på traumer, I kan se hos jeres plejebarn
   
 • Bruge STORM-modellen til at understøtte jeres samspil med plejebarnet og skabe tryghed og sikkerhed
   
 • Få indsigt i, hvordan traumer og følelser kan smitte, uden I måske selv opdager det
   
 • Arbejde med plejebarnets ressourcer

Datoer for afholdelse

4.6, 5.11 og 19.11 2024 

Temamoduler

Vis alle

1) Specialpædagogiske principper

Formålet med dette modul er at give jer:

 • Indsigt i, hvad synet på barnet som en unik person med egne ønsker, hensigter og værdier kan betyde for barnets muligheder for udvikling generelt og ro og balance i hverdagen.
   
 • Forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en specialpædagogisk forståelsesramme, selvom I arbejder i hjemmet.
   
 • Forståelse for, hvordan I gennem viden om krav og kravtilpasning kan afstemme jer i forhold til plejebarnets svingende funktionsniveau.
   
 • Viden om at arbejde pædagogisk og kompenserende med struktur og totalkommunikation som metoder til at hjælpe barnet i dagligdagen.

Dato for afholdelse

14.11 2024

2) Stressfølsomhed og stresstolerance

Formålet med dette modul er at give jer

 • Indsigt i stress hos plejebarnet og stressfølsomheds betydning for plejebarnet
   
 • Forståelse for hvorledes stress kan håndteres og forebygges i plejefamilien
   
 • Forståelse for, hvordan I gennem viden om plejebarnets selvkontrol kan forebygge og håndtere for store belastninger
   
 • Viden til at udarbejde en simpel stress og ressourceanalyse til brug i samarbejde med plejebarnet

Dato for afholdelse

5.3, 20.8 og 29.10 2024

3) Førskolebarnet og samarbejde med dagtilbud

Formålet med dette modul er at give jer:

 • Viden om, hvad der kendetegner udviklingen for den alder, jeres plejebarn har, og om hvilke styrker, udfordringer og behov barnet kan have. ​
   
 • Indsigt i, hvordan I kan arbejde med jeres plejebarns udvikling gennem relationer, leg og læring​
   
 • Det vigtige samarbejde med barnets dagtilbud, så I understøtter hinanden og dermed også barnet

Dato for afholdelse

17.1 2023

4) Skolebarnet og samarbejde med skolen

Med udgangspunkt i forskningen får I viden om og redskaber til:

 • Hvorfor skolegang er vigtig for børn og unge i pleje, hvilke særlige udfordringer I kan møde, og hvordan I samarbejder bedst muligt med skolen
   
 • Hvordan I bedst understøtter jeres plejebarns motivation, læring og trivsel
   
 • Hvilken rolle et aktivt fritidsliv spiller, og hvordan I understøtter og opmuntrer jeres plejebarn til at have et aktivt fritidsliv

Dato for afholdelse

22.8 2023

5) Teenageren - overgang til voksenlivet

Formålet med dette modul er at give jer viden om og indsigt i:

 • Hvad kendetegner udviklingen hos unge mellem 13-18 år
   
 • Hvad I skal være opmærksomme på i den henseende
   
 • Hvordan I kan understøtte skolegang, motivation, læring og trivslen hos jeres teenageplejebarn
   
 • Hvordan I kan støtte teenageren under den svære overgang til voksenlivet

Dato for afholdelse

30.4 og 27.8 2024

6) Overgrebsproblematikker

Formålet med dette modul er at give jer viden om og indsigt i:

 • Vold og seksuelle overgreb mod plejebørn
   
 • Seksuel udvikling og tegn og reaktioner på overgreb samt følger af overgreb
   
 • Hvordan overgreb opdages, og hvordan I skal handle, hvis I får mistanke eller viden om, at jeres plejebarn har været udsat for overgreb.
   
 • Derudover vil I skulle reflektere over jeres egne reaktioner, og hvordan I tænker at kunne tale med jeres plejebarn om vold og seksuelle overgreb.

Dato for afholdelse

8.2 og 24.9 2024

7) Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund

I dette modul vil vi give jer viden om nogle af særlige forhold, der kan gøre sig gældende i plejeforhold, hvor plejebarnet har etnisk minoritetsbaggrund. De særlige forhold vedrører:

 • Plejebarnets identitet som både dansker og som tilhørende en etnisk minoritet
   
 • Forældre, der har andre ønsker til deres barns opvækst og opdragelse, end barnet selv har eller I har
   
 • Risikoen for, at der i dialogen med barnets familie opstår misforståelser og fejlfortolkninger

Dato for afholdelse

1.10 2024

8) Netværksplejefamilien

Formålet med dette modul er at give jer:

 • Viden om hvad der er det særlige ved netværksanbringelser.
   
 • Indsigt i hvad forskningen viser om børn og unges udbytte af at være anbragt i netværkspleje, og hvordan netværksplejere oplever det.
   
 • Mulighed for at reflektere over, samt finde mulige løsninger til, nogle af de konkrete udfordringer I står med her og nu.
   
 • Afsluttende, gode råd, som kan gøre nogle ting lidt lettere for jer

Datoer for afholdelse

23.4 og 12.11 2024

9) Fælles Proaktiv Problemløsning

Formålet med dette metodemodul er, at I som plejeforældre:

 • Bliver i stand til at arbejde forebyggende med konflikter på en respektfuld måde, hvor I inddrager jeres plejebarn
   
 • Får indsigt i og kompetencer til at anvende metoden Fælles Proaktiv Problemløsning
   
 • Bliver i stand til at tilpasse metoden til hverdagslivet i plejefamilien

Dato for afholdelse

23.1 2024

10) Spædbarnet

Formålet med dette modul er at give jer viden om betydningen af den tidlige tilknytning, og hvordan der kan arbejdes med den.​ I får bl.a. nogle redskaber, der styrker evnen til at tune sig ind på og forstå spædbarnets indre følelsesmæssige tilstand (mentalisering)​.

Dato for afholdelse

12.3 og 26.11 2024