Nøglen til det gode match er at inddrage barn og forældre

Inddragelse af barn, forældre og plejeforældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie.

04-12-2018

En undersøgelse fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) med støtte fra Egmont Fonden sætter fokus på, hvordan man skaber det gode match mellem et barn og en plejefamilie. Gennem to år har VABU i samarbejde med sagsbehandlere og familieplejekonsulenter afprøvet nye metoder, som især har haft fokus på mere inddragelse af børnene, forældre og plejeforældre under arbejdet med matchning. Undersøgelsen viser, at denne øgede inddragelse har haft en positiv effekt.

- Vi hører fra de plejeforældre, som har deltaget i projektet, at den nye måde at matche på er markant bedre end den tidligere. Det skyldes især, at børnene selv oplever at have valgt deres plejefamilie til, hvilket er et rigtig godt afsæt for en anbringelse. Det skyldes også, at kommunikationen mellem forældre og plejeforældre bliver bedre med de nye metoder, fortæller Signe Bressendorff, projektleder på Det gode match.

Flere møder har skabt mere inddragelse

De nye metoder har bl.a. været flere møder, fx forventningsafstemningssamtaler, hvor sagsbehandler og familieplejekonsulent har talt med barnet, forældrene og plejeforældrene både forud for og efter anbringelsens start. Efter opstart har der også været flere besøg i plejefamilien af sagsbehandler og familieplejekonsulent, samt mere mail- og telefonisk kontakt efter plejefamiliens behov. Ved besøgene har sagsbehandler og familieplejekonsulent talt med både barnet og plejeforældrene.

- Plejeforældrene fortæller os, at flere møder og bedre opfølgning har givet dem en oplevelse af ’fælles fagligt fodslag’ med sagsbehandler og familieplejekonsulent. Det oplever de som atypisk i forhold til tidligere oplevelser. De siger, at kommunikationen med forvaltningen har været positiv, siger Signe Bressendorf.

Hun fortæller, at normalt møder familieplejekonsulenten hverken barnet eller deres forældre, inden de skal finde den rette plejefamilie, men baserer derimod matchet på andenhåndsinformation om barnet og forældrene.

Alle parter peger på, at inddragelse virker

Konsulentfirmaet CUBION har stået for en ekstern evaluering af det samlede projekt, og VABU har selv forestået følgeforskning og i den forbindelse afholdt 21 kvalitative enkeltinterviews med børn/unge, forældre, plejeforældre, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter samt et fokusgruppeinterview med tre plejeforældre, som har indgået i afprøvningen af de nye metoder i matchningsprocessen.

- Vi kan se fra evalueringen og vores følgeforskning, at det er lykkedes at inddrage børn, unge og forældre i matchningsprocessen, og at inddragelsen bliver oplevet som givtig af de involverede børn/unge, forældre, plejeforældre og medarbejdere, siger Signe Bressendorff og uddyber:

- Plejeforældrenes vurdering er især interessant, fordi de – i modsætning til børnene og forældrene – har erfaringer fra tidligere plejeforhold og derfor har noget at sammenligne med.

Det gode match er også et individuelt anliggende

VABUs og CUBIONS samlede analyser viser, at en vidensbaseret og systematisk tilgang til matchningen kan lade sig gøre. Samtidig viser rapportens analyser, at et godt match for det enkelte barn er et individuelt anliggende, idet børn, der anbringes i familiepleje - ligesom børn i almindelighed - er forskellige.

- Netop derfor peger vi på, at vi er nødt til at gå inddragelsens vej i vores stræben efter en oplevelse hos børn og forældre af at blive set, hørt og anerkendt i processen, siger Signe Bressendorff.

Download undersøgelsen 'Det gode match' her

Kontakt

Signe Bressendorf, Projektleder