Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier i Københavns Kommune

Formålet med projektet er, at specialiserede døgninstitutioner skal være med til at støtte plejefamilier.

I Københavns Kommune er vi godt i gang med afprøvningen af to samarbejdsmodeller, der sætter helt nye rammer for, hvordan nogle af de mest specialiserede og fagligt stærke døgninstitutioner kan inddrages i det rådgivende og støttende arbejde med plejefamilier.

Medarbejdere på tværs af Familieplejen København, døgninstitutionerne og myndighedsområdet har i fællesskab udviklet to samarbejdsmodeller; den første er et tilbud om individuelle konsulterende forløb i plejefamilien ved fagprofessionelle medarbejdere fra døgninstitutionerne. Den anden er en ramme om samarbejdet med døgninstitutionen i overgangen, når et barn flytter ind i plejefamilien.  

Afprøvningerne sker som en del af Socialstyrelsens projekt ’Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier i Københavns Kommune’. Formålet er, at plejeforældrene skal kunne få rådgivning om et plejebarns særlige behov og specifikke udfordringer fra de fagprofessionelle på døgninstitutionerne, som kender barnet og dagligdagens udfordringer. Målgruppen for projektet er plejeforældre, der har et barn/ung anbragt, som har særlige sociale udfordringer eller behandlingsbehov.

Tilbud om individuelle konsultationer i plejefamilien

Den første samarbejdsmodel er et tilbud om individuelle konsulterende forløb til plejefamilier, hvor der hos plejebarnet ses frembrud af særlige vanskeligheder, nye symptomer eller adfærd, og hvor støtte til plejeforældrene derfor kan være relevant for at øge barnets og familiens trivsel og mindske risikoen for sammenbrud.

Konkret sker der det, at fagprofessionelt personale fra hhv. Brobyggerne i CSP eller Fensmarksgade i CUKU tilbyder et skræddersyet konsulterende forløb i plejefamiliens hjem alt afhængigt af problemstillingens karakter. Det kan være sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer, rusmiddel- og kriminalitetsproblematikker eller andet.  

Forløbet har et omfang på 4 – 6 møder og kan forløbe sig over 2 – 6 måneder. Der tages udgangspunkt i barnets handleplan og mål og indhold bliver afstemt mellem den fagprofessionelle fra døgninstitutionen og plejefamiliens familieplejekonsulent.

Hvis I som plejefamilie oplever, at jeres plejebarn har særlige vanskeligheder, nye symptomer eller adfærd, hvor I har brug for støtte og sparring, skal I kontakte egen familieplejekonsulent i Familieplejen København eller Helle Høier Trier på telefon 5162 5092 eller via mail om opstart af et forløb.

Støttet overgang fra institution til plejefamilie

Den anden samarbejdsmodel iværksættes for at understøtte overgangen, når et barn flytter fra en døgninstitution til en plejefamilie. I den model er der tale om et formaliseret samarbejde om barnets flytning på tværs af myndighed, døgninstitution og plejefamilien med udgangspunkt i barnets ønsker og behov.

Modellen indeholder blandt andet en fast struktur for løbende samarbejdsmøder, hvor parterne i fællesskab planlægger et udslusningsforløb, hvor barnet gradvist flytter ind hos plejefamilien og hvor der afsættes ressourcer til at døgninstitutionen undervejs og efterfølgende kan have kontakt til barnet og plejefamilien og vejlede og rådgive ift. eventuelle udfordringer. Det kan igen være sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer, rusmiddel- og kriminalitetsproblematikker.

Samarbejdsmodellen indeholder et opstartsmøde med deltagelse af både sagsbehandler, plejefamilie, biologisk familie, kontaktpædagogen fra døgninstitution og familieplejekonsulenten ligesom det også er rammesat at kendte voksne fra døgninstitutionen kan besøge barnet og plejefamilien efter flytningen.

Hotline

Plejefamilierne får som en del af projektet mulighed for at få akut rådgivning og støtte fra fagpersonale på døgninstitutionerne, når de har behov for det, også udenfor normale åbningstider.

Projektets formål

På længere sigt er formålet med projektet, at flere børn og unge kan forblive hos deres eksisterende plejefamilie uanset deres behandlingsbehov, samt at flere børn kan flyttes fra døgninstitution i familiepleje/netværkspleje. Ud over de to samarbejdsmodeller skal projektet bl.a. inddrage de specialiserede institutioners kompetencer og viden og hermed muliggøre, at plejefamilier får øget støtte og ekspertise.

Hvem er med i projektet?

I Københavns Kommune er Familieplejen København samt døgninstitutioner og tilbud på tværs af tre centre i gang med at afprøve de to modeller for samarbejdet.

Fire kommuner er med i projektet

Københavns kommune deltager sammen med fire andre kommuner; Vesthimmerland, Middelfart, Vejle og Roskilde kommune. Projektet løber fra 2019 - 2021 og er et af Socialstyrelsens satspuljeprojekter, som er udsprunget af initiativet Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn.

Kontakt

Rie Westermann Kjær, Projektleder