READ - dialog om læsning skal styrke plejebørns sproglige udvikling

Formålet med projektet var at forbedre anbragte børns sproglige færdigheder via dialogisk læsning.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge og TrygFondens Børneforskningscenter har gennemført projektet READ i plejefamilier. Formålet har været at forbedre anbragte børns sproglige færdigheder, så de får mulighed for at opnå bedre trivsel og styrke deres muligheder for dannelse af relationer til andre børn og voksne – et vigtigt fundament for senere at klare sig godt i skolen.

Projektet har taget udgangspunkt i metoden ’Dialogisk læsning’, som handler om at have en dialog med barnet om de tekster, som bliver læst højt. Dialogisk læsning har været afprøvet både i udlandet og i Danmark, og begge steder har det givet positive resultater for sprogudvikling hos børn i dagtilbud.

Plejeforældre er blevet inviteret til at deltage

Invitationer til plejeforældre med plejebørn i alderen 3-6 år, som endnu ikke går i skole, er blevet udsendt indenfor første halvdel af maj måned 2018. De plejeforældre, som har deltaget i projektet, skulle læse højt for og med deres plejebørn i ca. 10-20 minutter mindst tre gange om ugen i fem måneder. Men i modsætning til traditionel højtlæsning, hvor barnet er passiv modtager af den voksnes læsning, har man brugt dialogisk læsning til at inddrage barnet i små dialoger undervejs. Plejefamilierne har fået tilsendt bogpakker med aktuel børnelitteratur, som de har kunnet læse med børnene, samt guides til litteratur, som de har kunnet låne på biblioteket eller finde online.

Sideløbende har deltagende plejeforældre været på to kursusdage, hvor de har fået instruktioner til dialogisk læsning, hjælp til at vælge de rigtige materialer og sparring med andre plejeforældre. Og under hele forløbet har der været opfølgning og støtte fra plejefamiliens familieplejekonsulent og projektets tovholder i kommunen.

Evaluering skal bruges til at lave anbefalinger

For at kunne måle effekten af projektet skulle børnenes sproglige og socioemotionelle kompetencer testes ved projektets start og ved afslutningen på indsatsen. Målingen blev suppleret af kvalitative enkeltinterview med en andel af de deltagende plejeforældre og børn før og efter læseperioden. Disse interview giver indblik i, hvordan plejeforældre og børn har oplevet forløbet og kan blandt andet give input til en vurdering af, hvorvidt Familieplejen København fremadrettet vil anbefale kommende plejefamilier med børn i børnehavealderen at læse efter metoden med deres plejebørn.

Projekfinansiering: TrygFonden

Projektperiode: April 2018 - forår 2021

Projektleder: Line Klyvø

Kontakt

Line Klyvø